Košík facebook.com/vinoludvik.sk EN
Košík facebook.com/vinoludvik.sk EN
Vinohrady
Vína
Ocenenia
Vináreň

Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačné podmienky internetového obchodu /e-shopu/ www.vinoludvik.sk

Platné od 1.2.2021

 

 1. Prevádzkovateľom e-shopu www.vinoludvik.sk je VÍNO LUDVIK s.r.o., Tehelná 11, 902 01 Pezinok, IČO: 50 407 686, DIČ: 2120317837, IČ DPH: SK2120317837, Slovenská republika.

 

 1. Predávajúcim je VÍNO LUDVIK s.r.o., Tehelná 11, 902 01 Pezinok, IČO: 50 407 686, DIČ: 2120317837, IČ DPH: SK2120317837, Slovenská republika.

 

 1. Dodávateľom tovarov a služieb v e-shope www.vinoludvik.sk je VÍNO LUDVIK s.r.o., Tehelná 11, 902 01 Pezinok, IČO: 50 407 686, DIČ: 2120317837, IČ DPH: SK2120317837, Slovenská republika.

 

 1. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, starší ako 18 rokov, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvorí objednávku.

 

 1. Všetky uvedené ceny pri tovare sú konečné vrátane 20% DPH. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

 

 1. Objednávka tovaru:

a)   Potvrdením objednávky vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť alebo doplniť na základe vzájomnej dohody, poprípade je možné ju zrušiť pred jej fyzickým odoslaním z nášho skladu. Objednaním s povinnosťou platby je objednávka záväzná. Kupujúcemu príde po vykonaní objednávky e-mail s potvrdením prijatia objednávky. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru. Tovar expedujeme nasledujúci deň po prijatí platby od kupujúceho. Kuriérska spoločnosť doručí tovar do 72 hodín od expedície z nášho skladu.

 1. Pri objednávke treba zaplniť minimálne jeden kartón /6 fliaš/. Vína si môže kupujúci do kartónu ľubovoľne nakombinovať.
 2. Zákazník je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, ktorý je poškodený alebo neúplný, alebo ktorého špecifikácia nie je v súlade so zmluvou. Pokiaľ Zákazník prevezme zjavne poškodený tovar, je povinný poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

 

7.   Platobné podmienky:

 1. platba na dobierku (platíte v hotovosti priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)

 2. platba kartou online (VISA, MASTERCARD, MAESTRO) prostredníctvom platobnej brány Besteron.
 3. platba pri osobnom prevzatí vo vinotéke v Modre, kartou alebo v hotovosti
 4. platba vopred na účet na základe zálohovej faktúry, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet.

 

8.   Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb:

      Pri platbe na dobierku (platíte v hotovosti pri preberaní kuriérovi) s doručením kuriérskou    spoločnosťou na území SR je doplatok 1,66Eur bez Dph.

 

9.   Storno kúpnej zmluvy:

Kúpnu zmluvu je možné zrušiť pred jej fyzickým odoslaním z nášho skladu. Kontaktujte nás čo najskôr, minimálne do 24 hodín. Objednaný tovar alebo službu, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa, má kupujúci právo zrušiť do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare.

 

10. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu zľavu za opakovaný nákup.

 

11. Dodacie podmienky:

      Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

 1. kuriérskej spoločnosti Top Trans Slovakia, s.r.o. So sídlom Dopravná 3974, 95501 Topoľčany, podľa cenníka prepravcu na území SR
 2. rozvozom VINO LUDVIK v Bratislave, Modre a Pezinku zdarma
 3. osobne na prevádzke vinotéky VINO LUDVIK, Štúrova 66, 900 01 Modra, v rámci otváracích hodín
 4. podľa dohody inak ako je vyššie uvedené

 

 

Cenník kuriérskej spoločnosti TOP TRANS:

 

          Hodnota objednávky s DPH                      Cena za dopravu s DPH vrátane poistenia

             1 -2 kartóny vína

           9,20 Eur

             3 -4 kartóny vína

          12,20 Eur

             Objednávky nad 170 Eur

      0 Eur

 

 

12. Prevod vlastníckeho práva:

Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom prevzatia na mieste určenom kupujúcim. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

                   

13. Náhrada škody pri neprevzatí tovaru:

Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

 

14. Inak neupravené vzťahy:

v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach  (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.februára 2021.

 

12. Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu) neoddeliteľná súčasť     

      všeobecných obchodných podmienok:

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
 2. V prípade, ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.
 3. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok, ak nie je pri tovare uvedené inak a tieto reklamačné podmienky sa na uplatnenú reklamáciu nevzťahujú. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
 4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.  Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
  • k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  • nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
  • zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
  • Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
  • Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
 5. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený     Reklamačný formulár (pdf) spolu s dokladom o kúpe.
 6. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou), osobne (nie formou e-mailu). Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 7. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 8. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:P
  • Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas.
  • O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.
  • Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) alebo zľavu z ceny.
  • Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 9. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.
 10. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.
 11. Kontakt: VINO LUDVIK s.r.o., Tehelná 11, 902 01 Pezinok, IČO 50407686, IČ DPH SK2120317837, Tel 0905 598 229, mail: vinoludvik@vinoludvik.sk

 

Potvdenie plnoletosti

Kliknutím na tlačídlo nižšie potvrzujete, že máte viac ako 18 rokov.
By click on button below you agree you are at least 18 y.o.

Táto webová stránka používa cookies

Pre personalizáciu obsahu a reklám, pre poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti využíváme súbory cookie. Informácie o tom, ako náš web používáte, zdieľame so svojími partnermi pre sociálne média, inzercie a analýzy. Partneri tieto údaje môžo skombinovat s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používáte ich služby. V prípade Vášho súhlasu prosím pokračujte pri prehliadaní webovej stránky a stačte OK.
Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.(Viac informácií)

OK

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na zefektívnenie používateľskej skúsenosti.
Zákon uvádza, že na Vašom zariadení môžeme ukladať súbory cookie, ak sú pre prevádzku týchto stránok nevyhnutné. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme vaše povolenie.
Táto stránka používa rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach.
Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Pravidlách ochrany osobných údajov. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledujúce domény: www.vinoludvik.sk